mpmotors.sk
E-SHOP
MP-MOTORS s.r.o. Pruské 559, 018 52 Pruské
Ochrana osobných údajov Kontaktujte nás
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov je pre našu spoločnosť MP-MOTORS s.r.o. veľmi dôležitá a chceme byť otvorení a transparentní, pokiaľ ide o naše spracovanie Vašich osobných údajov. Preto máme presné pravidlá, ktoré stanovujú podmienky spracovania a ochrany vašich osobných údajov.

Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?
Prevádzkovateľom je MP-MOTORS s.r.o. so sídlom spoločnosti Pruské 559, 018 52 Pruské.

Kde uchovávame Vaše údaje?
Údaje, ktoré od Vás zhromažďujeme sa uchovávajú v rámci Slovenskej republiky a Českej republiky. Každé takéto spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade s uplatniteľnými predpismi.

Sprostredkovatelia, ktorí prichádzajú do styku s Vašimi osobnými údajmi :
Spoločnosť : EKONPART s.r.o. – účtovná spoločnosť IČO: 31589596
Spoločnosť : NEXTIS s.r.o. – informačný systém IČO: 28623681


Za akým účelom spracovávame Vaše osobné údaje ?

Osobné údaje spracovávame za účelom :
a) personalizovania ponuky – Vami poskytnuté informácie nám pomáhajú prispôsobiť našu ponuku Vašim individuálnym potrebám
b) Zlepšenie web stránky – pravidelne vylepšujeme našu web stránku na základe informácií a spätnej väzby, ktorú nám dávate
c) Vylepšenie zákazníckej podpory – Vaše informácie nám pomáhajú efektívne odpovedať na Vaše požiadavky a potreby
d) Na spracovanie transakcií – Vaše informácie, verejné alebo neverejné, nebudú nikdy predané, vymenené alebo postúpené tretím stranám bez Vášho súhlasu, s výnimkou údajov nutných na spracovanie platobných transakcií a doručenie tovaru
e) Na odosielanie e-mailov – e-mailová adresa, ktorú ste zadali na našich stránkach môže byť použitá na odosielanie informácií a aktualizácií týkajúcej sa Vašej objednávky

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov.
Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere a to pomocou moderných technológií, ktoré odpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme všetky technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodenie alebo zničenie Vašich osobných údajov.

Mlčanlivosť.
Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci i spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje sú povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajov o bezpečnostných opatreniach, keďže ich zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez Vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Kto má prístup k Vašim údajom?
Vaše údaje spracúva výhradne konateľ spoločnosti a oprávnené osoby, ktoré boli náležitým spôsobom poučené a vedia ako nakladať s Vašimi osobnými údajmi. Nikdy neposkytujeme, nepredávame ani nevymieňame Vaše údaje na marketingové účely tretím stranám. Údaje, ktoré sa poskytujú tretím stranám, sa používajú len na poskytnutie našich služieb pre Vás.

Aký je právny základ na spracovanie?
Pre každé konkrétne spracovanie osobných údajov, ktoré od Vás získame, zhromažďujeme a informujeme Vás, či poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona alebo sa požaduje na uzatvorenie zmluvy a či je povinné poskytnúť osobné údaje, a o možných dôsledkoch, ak sa rozhodnete neposkytnúť svoje údaje.

Aké máte práva?

Právo na prístup:
Máte právo kedykoľvek požiadať o informácie o tom, aké osobné údaje o Vás uchovávame. Môžete sa skontaktovať so spoločnosťou a prostredníctvom emailu dostanete svoje osobné údaje.

Právo na prenosnosť:
Vždy, keď prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje pomocou automatických prostriedkov na základe Vášho súhlasu alebo na základe dohody, máte právo dostať kópiu svojich údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľom formáte, ktorý poskytneme Vám alebo inej strane. Zahŕňa to len osobné údaje, ktoré ste nám poskytli.

Právo na vymazanie:
Máte právo na vymazanie akýchkoľvek osobných údajov, ktoré spracúva prevádzkovateľ, kedykoľvek okrem týchto situácií:

*máte nevybavenú záležitosť so zákazníckym servisom,
*máte otvorenú objednávku, ktorá ešte nebola odoslaná alebo bola odoslaná len jej časť,
*máte nevyrovnaný dlh u prevádzkovateľa bez ohľadu na spôsob platby,
*ak existuje podozrenie, že ste v priebehu posledných štyroch rokov zneužili naše služby, alebo sa potvrdilo takéto podozrenie,
*Váš dlh bol v priebehu posledných troch rokov predaný tretej strane alebo v priebehu jedného roka v prípade zosnulých zákazníkov,
*ak ste vykonali nejaký nákup, Vaše osobné údaje v súvislosti s Vašou transakciou uchovávame na základe účtovných predpisov.

Vaše právo namietať voči spracovaniu na základe oprávneného záujmu:
Máte právo namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov, ktoré je založené na oprávnenom záujme prevádzkovateľa. Spoločnosť nebude pokračovať v spracúvaní osobných údajov s výnimkou prípadu, keď vieme preukázať oprávnený dôvod na spracovanie, ktorý prevažuje nad vaším záujmom a právami, alebo z dôvodu právnych nárokov.

Vaše právo namietať voči priamemu marketingu:
Máte právo namietať voči priamemu marketingu vrátane profilovacej analýzy vykonanej na účely priameho marketingu.

Môžete sa rozhodnúť pre vylúčenie z priameho marketingu takto:
* sledovaním pokynom v jednotlivých marketingových emailoch

Právo na obmedzenie spracúvania:
Máte právo požiadať, aby sa obmedzilo spracovanie Vašich osobných údajov za týchto okolností:

*ak namietate voči spracovaniu založenému na oprávnenom záujme. Spoločnosť obmedzí všetko spracovanie týchto údajov do overenia oprávneného záujmu.
*ak vyhlásite, že Vaše osobné údaje sú nesprávne, spoločnosť musí obmedziť všetko spracovanie týchto údajov do overenia správnosti osobných údajov.
*ak je spracovanie nezákonné, môžete odporovať vymazaniu osobných údajov a namiesto toho požadovať obmedzenie používania Vašich osobných údajov.
*ak spoločnosť už nepotrebuje osobné údaje, ale vyžaduje sa to na obhajobu právnych nárokov.

Ako môžete uplatňovať svoje práva?
Ochranu údajov berieme veľmi vážne, preto sme vyhradili personál, ktorý Vám odpovie na otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov. Môžete sa s ním skontaktovať na mpmotorspruske@gmail.com 

Právo na podanie sťažnosti orgánu dohľadu:
Ak sa domnievate, že spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje nesprávne, môžete sa s nami skontaktovať.

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ONLINE NÁKUP

Prečo používame Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje použijeme na spracovanie Vášho online nákupu u prevádzkovateľa spracovaním Vašich objednávok a vrátení tovaru prostredníctvom našich online služieb a na posielanie oznámení o stave doručenia alebo v prípade akýchkoľvek problémov s doručením Vášho tovaru. Vaše osobné údaje použijeme na spracovanie Vašich platieb. Vaše údaje použijeme aj na spracovanie sťažností a záručných záležitostí produktov. Vaše osobné údaje sa používajú na Vašu identifikáciu a na overenie Vášho legálneho veku na online nakupovanie a na potvrdenie Vašej adresy u externých partnerov.

Chceme Vám ponúkať rôzne možnosti platieb a vykonávame analýzu na zistenie toho, aké možnosti platby sú pre vás k dispozícii, vrátane vašej histórie platieb a úverových kontrol.

Aké druhy osobných informácií spracúvame?
Spracúvame tieto kategórie osobných údajov:

* kontaktné informácie, ako sú meno, adresa, emailová adresa a telefónne číslo,
* platobné informácie a história platieb,
* úverové informácie,
* informácie o objednávke.

Kto má prístup k vašim osobným údajom?
Vaše osobné údaje, ktoré sa poskytujú tretím stranám, sa používajú len na to, aby sme vám mohli poskytovať služby uvedené vyššie, spoločnostiam na overenie vašej adresy, distribučným dodávateľom v súvislosti s doručením Vašej objednávky. Poskytovateľom platobných služieb pre Vašu platbu.

Upozorňujeme, že mnohé tieto prijímajúce spoločnosti majú samostatné právo alebo povinnosť spracúvať Vaše osobné údaje.

Aký je právny základ na spracovanie Vašich osobných údajov?
Spracovanie Vašich osobných údajov je potrebné na to, aby spoločnosť mohla plniť služby riadenia a doručenia objednávky pre vás.

Ako dlho uchovávame vaše údaje?
V prípade zákazníkov s hosťovským účtom uchovávame osobné údaje 6 mesiacov od posledného nákupu.

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE PRIAMY MARKETING

Prečo používame Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje použijeme, aby sme Vám mohli posielať marketingové ponuky, informačné prieskumy a pozvánky prostredníctvom emailov, textových správ, telefonicky a poštou.

S cieľom optimalizovať Vašu interakciu, Vám poskytneme náležité informácie, odporúčané produkty, zašleme Vám pripomienky produktov, ktoré ste nechali v nákupnom košíku, a budeme Vám posielať personalizované ponuky. Všetky tieto skvelé služby sú založené na Vašich predchádzajúcich nákupoch, na tom, na čo ste klikli, a na informáciách, ktoré ste nám poskytli.

Aké druhy osobných informácií spracúvame?
Spracúvame tieto kategórie osobných údajov:

* Kontaktné informácie, ako sú emailová adresa, telefónne číslo a PSČ
* Informácie, či chcete aktualizácie pre deti (ak sa rozhodnete nám ich poskytnúť)
* Rod (ak sa rozhodnete nám ho poskytnúť)
* Informácie o tom, na aké produkty a ponuky ste klikli

Ak máte účet v našej spoločnosti, budeme spracovať aj Vaše osobné údaje?
poskytnuté v súvislosti s týmto účtom a členstvom, ako sú:

* Meno
* Adresa
* Vek
* História nákupov
* Informácie o tom, ako ste navigovali a klikali na stránke

Kto má prístup k Vašim osobným údajom?
Údaje, ktoré sa postupujú tretím stranám, sa používajú len na to, aby sme Vám mohli poskytnúť uvedené služby, mediálnym agentúram a technickým dodávateľom na distribúciu fyzického a digitálneho priameho marketingu.

Nikdy neposkytujeme, nepredávame ani nevymieňame Vaše údaje na marketingové účely tretím stranám mimo spoločnosti.

Aký je právny základ na spracovanie Vašich osobných údajov?
Spracovanie Vašich osobných údajov je založené na Vašom súhlase, keď súhlasíte s priamym marketingom.

Vaše právo na stiahnutie súhlasu:
Máte právo kedykoľvek stiahnuť svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov a namietať voči priamemu marketingu.
Keď tak urobíte, spoločnosť Vám nebude posielať žiadne ďalšie ponuky priameho marketingu, či informácie založené na Vašom súhlase.

Ako dlho uchovávame Vaše údaje?
Vaše údaje uchovávame pre priamy marketing, kým nestiahnete svoj súhlas. V prípade emailového marketingu Vás považujeme za neaktívneho zákazníka, ak ste v priebehu posledného roka neotvorili email. Po uplynutí tejto doby budú Vaše osobné údaje zmazané.

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ÚČET V SPOLOČNOSTI

Prečo používame Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje použijeme na vytvorenie a spravovanie Vášho osobného účtu, aby sme Vám mohli zabezpečiť personalizovanú a relevantnú skúsenosť s našou spoločnosťou. Poskytneme Vám históriu objednávok a informácie o Vašich objednávkach a umožníme Vám upravovať nastavenia svojho účtu (vrátane marketingových preferencií). Poskytneme Vám tiež jednoduchý spôsob na udržiavanie správnych a aktuálnych informácií, ako sú kontaktné informácie a platobné informácie. Ďalej Vám umožníme ukladať si tovar v nákupnom košíku, ponúkneme Vám odporúčania Vašej veľkosti a umožníme Vám hodnotiť a recenzovať produkty, ktoré ste si od nás kúpili.

Aké druhy osobných informácií zhromažďujeme?
Vždy spracúvame Vašu emailovú adresu a heslo, ktoré nám poskytnete, keď sa prihlásite do účtu spoločnosti. Spracúvame tieto kategórie osobných údajov, ak sa rozhodnete nám ich poskytnúť:

* kontaktné informácie, ako sú meno, adresa, telefónne číslo,
* dátum narodenia,
* rod,
* krajina,
* nastavenia účtu,
* šifrované informácie o platobnej karte.

Spracúvame tieto kategórie osobných údajov, keď urobíte nákup:

* história objednávok,
* informácie o doručení,
* história platieb.

Spracúvame aj tieto kategórie osobných údajov spojených so súbormi cookies:

* história klikania,
* história navigácie a prehliadania.

Kto má prístup k Vašim osobným údajom?
Údaje, ktoré sa postupujú tretím stranám, sa používajú len na to, aby sme Vám mohli poskytnúť uvedené služby, na optimalizáciu webovej stránky využívame webové agentúry a analytické nástroje na hodnotenie produktov.

Aký je právny základ na spracovanie Vašich osobných údajov?
Spracovanie Vašich osobných údajov pre Váš účet je založené na Vašom súhlase, keď si vytvoríte účet.

Spracovanie Vašich osobných údajov na to, aby sme Vám mohli poskytnúť náležité informácie o produktoch, je založené na našom oprávnenom záujme.

Vaše právo na stiahnutie súhlasu:
Máte právo kedykoľvek stiahnuť svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov. Keď tak urobíte, Váš účet prestane existovať a spoločnosť MP-MOTORS s.r.o. Vám nebude môcť poskytovať služby uvedené vyššie.

Ako dlho uchovávame Vaše údaje?
Vaše údaje uchovávame, pokiaľ máte aktívny účet v našej spoločnosti. Máte právo kedykoľvek ukončiť svoj účet, ak sa rozhodnete tak urobiť, Váš účet prestane existovať a budete sa považovať za neaktívneho zákazníka. Vaše osobné údaje budeme uchovávať, ak existujú právne požiadavky a ak je otvorený spor.

Budeme Vás považovať za neaktívneho majiteľa účtu, ak:

*nezadáte žiadne objednávky po dobu 3 rokov alebo
*sa neprihlásite po dobu 2 rokov,

Po ukončení Vášho účtu budú Vaše údaje vymazané.

Vaše právo namietať voči spracovaniu údajov:
Máte právo namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov, ktoré je založené na oprávnenom záujme spoločnosti, s napísaním na adresu mpmotorspruske@gmail.com. Váš účet bude vymazaný a my Vám nebudeme môcť ďalej poskytovať služby.

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV – PLNENIE ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ

Prečo používame Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje používame na splnenie povinností stanovených v právnych predpisoch, súdnych rozsudkoch a rozhodnutiach orgánov.

Zahŕňa to používanie Vašich osobných údajov na zhromažďovanie a overovanie účtovných údajov na dodržiavanie účtovných predpisov.

Aké druhy osobných informácií spracúvame?
Spracúvame tieto kategórie osobných údajov:

*číslo zákazníka,
*číslo objednávky,
*meno,
*poštová adresa,
*výška transakcie,
*dátum transakcie.

Kto má prístup k Vašim osobným údajom?
Vaše údaje sa budú poskytovať v rámci skupiny spoločnosti. Vaše osobné údaje poskytneme účtovnej spoločnosti, ktoré poskytujú riešenia pre účtovný systém.

Aký je právny základ na spracovanie Vašich osobných údajov?
Spracovanie vašich osobných údajov je potrebné, aby spoločnosť mohla plniť svoje zákonné povinnosti.

Ako dlho uchovávame Vaše údaje?
Vaše údaje uchovávame v súlade s účtovnými predpismi v Slovenskej republike.

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE SÚBORY COOKIES

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý sa uloží vo Vašom počítači alebo vo vašom mobilnom zariadení a obnovuje sa pri Vašej opakovanej návšteve. Ak využívate naše služby, predpokladáme, že súhlasíte s využívaním takéhoto súboru cookie.

Ako používame súbory cookies?
Trvalé cookies používame na uloženie informácií o Vašej voľbe prvej stránky a informácií o Vás pri opakovanom prihlasovaní sa, ak zvolíte možnosť „Zapamätaj si ma“. Cookies používame na uloženie Vašich obľúbených produktov.

Dočasné súbory cookies používame napríklad, keď použijete funkciu filtrovania produktov, na kontrolu, či ste sa prihlásili alebo či ste vložili tovar do svojho nákupného košíka.

Používame súbory cookies prvých a aj tretích strán na zhromažďovanie štatistických údajov a údajov o používateľoch v agregovanej a individuálnej forme v analytických nástrojoch na optimalizáciu našej stránky a poskytovanie relevantných marketingových materiálov.

Používame aj súbory cookies tretích strán, ktoré vykonávajú sledovanie medzi stránkami, aby sme Vám mohli poskytovať marketing na iných stránkach/kanáloch.

Aké druhy osobných informácií spracúvame?
Vaše ID súborov cookies spájame s Vašimi osobnými údajmi poskytnutými a zhromaždenými v súvislosti s Vaším účtom alebo členstvom v klube, len ak ste sa prihlásili do svojho účtu alebo klubu.

Kto má prístup k Vašim osobným údajom?
Údaje, ktoré sa poskytujú tretím stranám, sa používajú len na to, aby sme Vám mohli poskytnúť služby uvedené vyššie, pre analytický nástroj na zhromažďovanie štatistických údajov na optimalizáciu našej stránky a na to, aby sme vám mohli poskytovať relevantné materiály.

Aký je právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?
Vaše súbory cookies spojíme s vašimi osobnými údajmi, len ak ste sa prihlásili do účtu spoločnosti. Ak ste sa prihlásili do svojho účtu, právny základ je založený na našom oprávnenom záujme. Ak ste sa prihlásili do klubu spoločnosti, právnym základom je plnenie podmienok spoločnosti.

Ako dlho uchovávame Vaše údaje?
Spoločnosť neuchováva Vaše osobné údaje. Súbory cookies môžete jednoducho vymazať zo svojho počítača alebo mobilného zariadenia pomocou prehliadača internetu. Pokyny o tom, ako manipulovať so súbormi cookies a vymazať ich, nájdete
vo svojom prehliadači v časti „Pomoc.“ Môžete si zvoliť možnosť deaktivovať súbory cookies alebo dostávať správu o každom zaslaní súboru cookies do vášho počítača či mobilného zariadenia. Upozorňujeme, že ak si zvolíte možnosť deaktivácie súborov cookies, nebudete môcť plne využiť všetky naše funkcie.

© 2021-2024 mp-motors.sk všetky práva vyhradené | o tento web sa stará domarstudio.sk